Jan
24
ROB
DEK
18:00
M7
Surface 1
BRA
PTI
18:50
M6
Surface 1
DRI
TOR
19:40
M6
Surface 1
BOI
YTH
20:30
M6
Surface 1
CAL
HOB
21:20
M6
Surface 1
NAT
DEV
22:10
M7
Surface 1