Oct
7
VIK
KRU
8:00
FP
1
MEL
XRA
8:00
FP
2
PF
CLI
8:00
FP
3
WON
OUP
8:00
FP
4
LOU
DRA
8:30
FP
1
DRA
MON
8:30
FR
2
BLE
SAN
8:30
FR
3
UMM
TLG
8:30
FE
4
GOD
HAW
9:00
FE
1
ATL
POM
9:00
FE
2
GAT
AVE
9:00
FE
3
CAP
VIE
9:00
FR
4
DRA
CLI
9:30
FP
1
WON
PF
9:30
FP
2
MEL
VIK
9:30
FP
3
XRA
KRU
9:30
FP
4
LOU
OUP
10:00
FP
1
CAP
BLE
10:00
FR
2
VIE
DRA
10:00
FR
3
SAN
MON
10:00
FR
4